1. Európska pamäť


 

Prostredníctvom oblasti 1 (Európska pamäť) sa program zameriava na podporu spoločnej európskej pamäte a vzájomného porozumenia medzi občanmi z rôznych členských štátov EÚ, najmä podporou projektov, ktoré odrážajú historické miľníky a zmeny v režimoch 20. storočia v Európe a ich trvalý význam pre dnešnú Európu.

V tomto kontexte sa podpora zameriava na financovanie projektov zaoberajúcich sa príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy (predovšetkým, ale nie výlučne, nacizmu, ktorý viedol k holokaustu, fašizmu, stalinizmu a totalitných komunistických režimov) a na pripomínanie si obetí ich zločinov.

Oblasť tiež zahŕňa činnosti týkajúce sa iných určujúcich okamihov a prelomových bodov v nedávnych dejinách Európy.

Uprednostnia sa projekty zamerané na podporu tolerancie, vzájomného porozumenia, medzikultúrneho dialógu a zmierenia ako prostriedku vyrovnania sa s minulosťou a budovania budúcnosti, predovšetkým s cieľom osloviť mladšiu generáciu.

Od projektov v rámci tejto oblasti sa očakáva, že budú zahŕňať rôzne druhy organizácií (miestne orgány, mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie atď.) alebo že sa v rámci nich budú rozvíjať rôzne druhy činností (výskum, neformálne vzdelávanie, verejné diskusie, výstavy atď.), alebo že sa do nich budú zapájať občania pochádzajúci z rôznych cieľových skupín. Projekty by sa mali okrem toho realizovať na nadnárodnej úrovni (vytváranie a prevádzkovanie nadnárodných partnerstiev a sietí) alebo s jasným európskym rozmerom.

 

Žiadateľom sa odporúča, aby sa projekty venovali aj každoročne určeným prioritám pre toto opatrenie.

Priority pre oblasť 1: Európska pamäť:

1. Pripomínanie si dôležitých historických miľníkov v nedávnych dejinách Európy,

2020:

1950 Schumanova deklarácia

1990 Zjednotenie Nemecka

2000 Vyhlásenie Charty základných ľudských práv EÚ

2. Občianska spoločnosť a občianska účasť v totalitných režimoch,

3. Antisemitizmus, anti-ciganizmus, xenofóbia, homofóbia a iné formy netolerancie: ponaučenie pre súčasnosť,

4. Prechod k demokracii a pristúpenie k EÚ.

Uzávierka:

4. február o 17:00 hod (SEČ)

Dalšie informácie:

Kto môže žiadať?

  • verejné miestne/regionálne orgány alebo mimovládne organizácie vrátane organizácií občianskej spoločnosti, združenia pre pozostalých a kultúrne, mládežnícke, vzdelávacie a výskumné organizácie, združenia partnerských miest a pod.

Koľko má mať projekt partnerov?

  • do projektu musia byť zapojené organizácie z aspoň jedného členského štátu EÚ, ale uprednostňujú sa nadnárodné projekty

Maximálna výška grantu: 100 000€

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Užitočné publikácie:

Viac na web stránke EACEA.

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť