1. Európska pamäť


 

Prostredníctvom oblasti 1 (Európska pamäť) sa program zameriava na podporu spoločnej európskej pamäte a vzájomného porozumenia medzi občanmi z rôznych členských štátov EÚ, najmä podporou projektov, ktoré odrážajú historické miľníky a zmeny v režimoch 20. storočia v Európe a ich trvalý význam pre dnešnú Európu.

V tomto kontexte sa podpora zameriava na financovanie projektov zaoberajúcich sa príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy (predovšetkým, ale nie výlučne, nacizmu, ktorý viedol k holokaustu, fašizmu, stalinizmu a totalitných komunistických režimov) a na pripomínanie si obetí ich zločinov.

Oblasť tiež zahŕňa činnosti týkajúce sa iných určujúcich okamihov a prelomových bodov v nedávnych dejinách Európy.

Uprednostnia sa projekty zamerané na podporu tolerancie, vzájomného porozumenia, medzikultúrneho dialógu a zmierenia ako prostriedku vyrovnania sa s minulosťou a budovania budúcnosti, predovšetkým s cieľom osloviť mladšiu generáciu.

Od projektov v rámci tejto oblasti sa očakáva, že budú zahŕňať rôzne druhy organizácií (miestne orgány, mimovládne organizácie, výskumné inštitúcie atď.) alebo že sa v rámci nich budú rozvíjať rôzne druhy činností (výskum, neformálne vzdelávanie, verejné diskusie, výstavy atď.), alebo že sa do nich budú zapájať občania pochádzajúci z rôznych cieľových skupín. Projekty by sa mali okrem toho realizovať na nadnárodnej úrovni (vytváranie a prevádzkovanie nadnárodných partnerstiev a sietí) alebo s jasným európskym rozmerom.

VIAC INFO 

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť