Európska pamäť

20.03.2018

V rámci tejto výzvy sú podporované projekty, ktoré sa zameriavajú na úvahy o príčinách vzniku totalitných režimov v Európskej modernej histórii (nacizmus, fašizmus, stalinizmus, komunizmus...) a tiež na pripomínanie si obetí týchto režimov, alebo sa zaoberajú ďalšími míľnikmi nedávnej európskej histórie (20. storočie) a ich významom pre dnešnú Európu. 

Projekty by mali vytvárať príležitosť na diskusiu o európskych dejinách nad rámec národných perspektív, mali by zahŕňať rôzne druhy organizácií (miestne orgány, organizácie občianskej spoločnosti, vzdelávacie organizácie, atď.) a mali by zahŕňať rôzne druhy činností (výskum, neformálne vzdelávacie, verejné diskusie, výstavy, atď.). 

Žiadateľom sa odporúča, aby sa projekty venovali aj každoročne určeným prioritám programu. 

Priority pre projekty euróspkej pamäti na rok 2020:

1. Pripomínanie si dôležitých historických miľníkov v nedávnych dejinách Európy

2020: 

  • 1 950 Schumanova deklarácia,
  • 1 990 Zjednotenie Nemecka a demoratizácia v ostatných európskych krajinách,
  • 2 000 Vyhlásenie Charty základných ľudských práv EÚ.

2. Občianska spoločnosť a občianska účasť v totalitných režimov,

3. Antisemitizmus, anti-ciganizmus, xenofóbia, homofóbia a iné formy netolerancie: ponaučenia pre súčasnoť,

4. Prechod k demokracii a pristúpenie k EÚ. 

Uzávierka: 

4. február 2020 o 17:00 hod. (SEČ)

Ďalšie informácie: 

Kto môže žiadať?

  • verejné miestne/regionálne orgány alebo mimovládne organizácie vrátane organizácií občianskej spoločnosti, združenia pre pozostalých a kultúrne, mládežnícke, vzdelávacie a výskumné organizácie, združenia partnerských miest a pod.

Koľko má mať projekt partnerov?

  • do projektu musia byť zapojené organizácie z aspoň jedného členského štátu EÚ, ale uprednostňujú sa projekty s aspoň jedných zahraničným partnerom 

Maximálna výška grantu: 100 000€

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Príklad úspešného projektu nájdete TU

Žiadosť o grant si môžete stiahnuť TU

Užitočné publikácie

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť