Projekty občianskej spoločnosti

20.03.2018

Opatrenie pre projekty občianskej spoločnosti podporuje také projekty, ktoré spájajú občanov z rôznych vrstiev pri činnostiach, ktoré sú priamo spojené s politikami Únie, s cieľom umožniť im aktívne sa spolupodieľať na procese tvorby politík Únie v oblastiach týkajúcich sa cieľov programu.

Projekty v rámci tohto opatrenia by mali spočívať v podnecovaní a organizovaní úvah, diskusií alebo iných činností spojených s témami viacročných priorít programu a navrhnúť praktické riešenia, ku ktorým možno dospieť prostredníctvom spolupráce na európskej úrovni.

Do realizácie projektov by mal byť aktívne zapojený veľký počet občanov a projekty by sa mali zamerať na položenie základov alebo podporu rozvoja dlhodobých sietí medzi mnohými organizáciami, ktoré sú v danej oblasti aktívne.

Projekt občianskej spoločnosti musí zahŕňať aspoň dve z týchto druhov činností:

  • podpora spoločenskej angažovanosti a solidarity: činnosti na podporu diskusií/kampaní/akcií,
  • zbieranie názorov: činnosti zamerané na zbieranie jednotlivých názorov občanov, v ktorých sa uprednostňuje prístup zdola nahor (vrátane využitia sociálnych sietí , webinárov, atď.),
  • dobrovoľníctvo: činnosti na podporu solidarity medzi občanmi Únie a mimo nej.

Žiadateľom sa odporúča, aby sa projekty venovali aj každoročne určeným prioritám programu.

PRIORITNÉ TÉMY:

1. Diskusie o budúcnosti Európy a ako čeliť euroskepticizmu,

2. Podpora solidarity v časoch krízy,

3. Posilňovanie medzikultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia ako nástroja znižovania stigmatizácie imigrantov a menšín.

Uzávierka:

  1. september 2019 - projekty sa musia začať medzi 1. marcom 2020 až 31. augustom 2020

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Kto môže žiadať?

  • mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie, kultúrne alebo vedecké inštitúcie, v projetkoch môžu byť obsiahnuté aj samosprávy(nie však ako žiadajúce organizácie)

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať organizácie/inštitúcie minimálne z troch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ

Maximálna výška grantu: 150 000€

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

 

 Príklád úspešného projektu nájdete TU.

Užitočné publikácie:

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť