Družobné mestá

24.08.2017

Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov, ktoré spájajú občanov z partnerských miest prostredníctvom tém v súlade s cieľmi programu.

Cieľom tohto opatrenia je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy, a presadzovať tak občiansku účasť v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.

Uprednostňujú sa projekty zamerané na každoročne určené priority pre toto opatrenie.

Prioritné témy:

1. Diskusie o budúcnosti Európy a ako čeliť euroskepticizmu,

2. Podpora solidarity v časoch krízy,

3. Posilňovanie medzikultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia ako nástroja znižovania stigmatizácie imigrantov a menšín.

Uzávierky:

1. február 2019 : projekty sa musia začať medzi 1. júlom 2019 a 31. augustom 2020

1. september 2019projekty sa musia začať medzi 1. februárom 2020 a 31. októbrom 2020

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

  • mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne organizácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne z dvoch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ

Maximálna výška grantu: 25 000€

Maximálna dĺžka tvania projetku: 21 dní

 

Príklad úspešného projektu nájdete TU.

Užitočné publikácie:

Viac na web stránke EACEA.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť