Siete medzi mestami

24.08.2017

Obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, môžu mať záujem o vytvorenie siete medzi mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce.

Vytváranie sietí medzi partnerskými obcami/mestami na témy spoločného záujmu je dôležitým prostriedkom umožňujúcim kvalifikované diskusie a výmenu osvedčených postupov. Partnerstvo je pevný zväzok, ktorý spája obce. Z tohto dôvodu by sa mal potenciál sietí tvorený radom partnerských zväzkov medzi mestami využiť na rozvoj tematickej a dlhodobej spolupráce medzi mestami.

Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s každoročne určenými prioritami programu.

Prioritné témy:

1. Diskusie o budúcnosti Európy a ako čeliť euroskepticizmu,

2. Podpora solidarity v časoch krízy,

3. Posilňovanie medzikultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia ako nástroja znižovania stigmatizácie imigrantov a menšín.

Od projektov Sietí medzi mestami sa ďalej očakáva:

  • spájanie širokej škály činností týkajúcich sa tém spoločného záujmu, ktorými sa budú účastníci zaoberať v kontexte cieľov alebo viacročných priorít programu,
  • vymedzenie cieľových skupín, ktorých sa zvolené témy osobitne týkajú, a ktoré zahŕňajú členov spoločenstva aktívnych v danej oblasti (t.j. expertov, miestne združenia, občanov a skupiny občanov, ktorých sa téma priamo týka, atď.),
  • mobilizovanie občanov v celej Európe: do projektu by malo byť zapojených minimálne 30% pozvaných účastníkov. "Pozvaní účastníci" sú medzinárodní účastníci vyslaní oprávnenými partnermi,
  • fungovanie ako základ pre budúce iniciatívy a akcie medzi zapojenými mestami v súvislosti s otázkami, ktorými sa zaoberajú, alebo prípadne ďalšími otázkami spoločného záujmu.

Uzávierky:

1. marec 2019 - projekty sa musia začať medzi 1. septembrom 2019 až 28. februárom 2020

2. september 2019 - projekty sa musia začať medzi 1. marcom 2020 až 31. augustom 2020

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

  • mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia, všetky úrovne samosprávy, samosprávne združenia a mimovládne organizácie reprezentujúce samosprávy

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ

Maximálna výška grantu: 150 000€

Maximálna dĺžka tvania projetku: 24 mesiacov (2 kalendárne roky)

 

 Príklad úspešného projektu nájdete TU.

 Užitočné publikácie:

Viac na web stránke EACEA.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť