Networkingové stretnutie krajín Strednej Európy (CENE 2018)


Dátum 10. október 2018 (09:00) — 12. október 2018 (15:30)
Lokalita: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava (Slovensko)
Organizátor: Európsky kontaktný bod Slovensko

Od 10. do 12. októbra 2018 sa uskutočnil pilotný ročník Networkingového stretnutia krajín strednej a východnej Európy v rámci programu Európa pre občanov. Trojdňového stretnutia sa zúčastnili zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti a samospráv zo šiestich krajín: Slovenska, Česka, Maďarska, Slovinska, Rakúska a tiež z Luxemburska. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť partnerstvá medzi zúčastnenými a tvorba projektov, s ktorými by sa vybraní potencionálni žiadatelia mohli prihlásiť do budúcich výziev programu Európa pre občanov. Cieľom stretnutia bolo tiež účastníkov podrobne oboznámiť s programom Európa pre občanov, jeho prioritami, procesom podávania žiadostí a s kritériami hodnotenia podaných projektov. 

Stretnutie sa uskutočnilo od 10. do 12.októbra 2018 v Bratislave. Hlavnú časť programu tvorili pracovné workshopy, v rámci ktorých mali účastníci možnosť pripravovať vlastné žiadosti na potencionálne projekty. Tieto workshopy boli facilitované Karolínou Mikovou z PDCS. Celkovo sa tohto trodňového stretnutia zúčastnilo 15 účastníkov, 6 reprezentantov kancelárií EKB, facilitátorka workshopov, 4 reprezentanti úpešných projektov, reprezentant EK a reprezentantka MK SR. 

V doobedňajšej časti prvého pracovného dňa vystúpil reprezentant agentúry EACEA Gilles Pelayo s prezentáciou o hlavných cieľoch a prioritách programu. O Európskom roku kultúrneho dedičstva a všeobecne o kultúrnom dedičstve a o jeho úlohách v spoločnosti vystúpila Zuzana Ondrejková z MK SR

Ďalej sa v doobedňajšom bloku predstavili úspešní žiadatelia o grant z programu so svojimi projektami: 

  • Codes: comprehending and debating euroscepticism (Pavol Baboš z Katedry politológie Univerzity Komenského v Bratislave) 
  • Being Refugee: A European Narrative (Anisa Hasanhodžic a Rifet Rustemovič z Institute of Culture Studies, Austrian Academy of Sciences z Rakúska)
  • Debate on the Future of the Four Freedoms of the EU (Zsuzsa Radnai z mesta Héviz) 

Poobede stretnutie prebiehalo formou workshopov. V prvej časti účastníci predstavili svoje projektové zámery. V druhej časti sa účastníci rozdelili do skupín podľa tematického zamerania svojich projektových zámerov a začali pracovať na kreovaní svojich projektov.

Druhý pracovný deň účastníci pokračovali v kreovaní svojich projektov. Celkovo boli vytorené 4 skupiny, ktoré pracovali na svojich individuálnych projektoch. Na konci podujatia boli takto odprezentované 4 projekty: 

  • Welcome to Europe-What has it happened since 2004? (projekt sa so svojimi narvrhnutými aktivitami snaží bojovať proti vzrastajúcemu eurospekticizmu v Európe)
  • How Evil the CSOs are? Debating CSOs role on local level (projekt si kladie za cieľ bojovať proti negatívnemu vnímaniu neziskových organizácii v spoločnosti) 
  • Media for Youth (projekt zameraný na mladých ľudí a ich vnímanie mediálneho obsahu, cieľom projektu má byť vzdelávanie mladých ľudí v oblasti médií a rozvíjanie ich schopnosti odhaliť falošné správy a dezinformácie v mediálnom prietore) 
  • Public consultations on how to engage both ICT (information and communication technologies) and SSH (social sciences and humanities) communities in future socially and environmentally responsible solutions (projekt zameraný na problematiku chýbajúceho prepojenia medzi ICT a SSH komunitami, cieľom projektu je dosiahnuť spájanie týchto komunít a zvýšenie ich spolupráce, výsledkom ktorej by mali byť sociálne zodpovedné digitálne riešenia) 

Tieto projekty boli následne hodnotené reprezentantmi prítomných kontaktných bodov a boli im poskytnuté praktické rady a tipy ako zvýšiť svoje šance a stať sa úspešnými žiadateľmi v programe Európa pre občanov. Reprezentanti kontaktných bodov účastíkov tiež oboznámili s kritériami hodnotenia podaných projektov a tiež s detailným procesom podávania projektových žiadostí do najbližších výziev programu. 

Ako boli vybraní účastníci z jednolitvých krajín? 

Jednotlivé kontaktné body zo Slovenska, Slovinska, Česka, Maďarska, Rakúska a Luxemburska vyhlásili výzvy, do ktorých sa mohli prihlásiť záujemcovia o grant z programu. Nakoľko cieľovou skupinou programu sú organizácie občianskej spoločnosti, občianske združenia, miestna a regionálna územná samospráva (mestá, obce, kraje) či kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, reprezentanti všetkých týchto subjektov sa mohli prihlásiť do týchto výzviev. Podmienkou zapojenia sa do výzvy bolo vyplnenie účastníckeho formulára, kde záujemcovia uviedli názov a popis organizácie, prípadne názov mesta, obce či kraja a tiež popis svojho projektového zámeru. Jednotlivé kontaktné body na základe rozpracovanosti týchto projektových zámerov následne vybrali účastníkov stretnutia. 

Výzvu, ktorú vyhlásila kancelária EKB Slovensko môžete nájsť TU

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť