Výzva na predkladanie projektov k marcovej uzávierke 2018 je otvorená!


UPOZORNENIE:

Upozorňujeme, že štandardné dohody/rozhodnutia agentúry o grante sa v súčasnosti revidujú z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového nariadenia o rozpočtových pravidlách a jeho pravidiel uplatňovania v roku 2018. Preto sa návrh dohôd/rozhodnutí o grante, súvisiaci s touto výzvou, posiela ako príklad a agentúra si následne vyhradzuje právo zaviesť zmeny alebo doplňujúce údaje v súlade s prijatím konečného znenia nariadenia o rozpočtových pravidlách a pravidiel uplatňovania. V takom prípade agentúra oznámi zmeny čo najskôr a najneskôr pred podpisom dohôd o grantoch a rozhodnutí o grantoch.

1. Úvod a ciele

Táto výzva na predkladanie návrhov je založená na nariadení Rady (EÚ) č. 390/2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 a ročnom pracovnom programe na rok 2018 pre program „Európa pre občanov“1 . Program „Európa pre občanov“ pokrýva obdobie rokov 2014 až 2020. Všeobecné a konkrétne ciele programu „Európa pre občanov“ sú uvedené v článkoch 1 a 2 nariadenia.

2. Akcie

V tejto výzve na predkladanie návrhov sú uvedené nasledujúce oblasti činnosti a opatrenia programu „Európa pre občanov“:

Oblasť činnosti 1: Európska pamäť

 • Projekty Európska pamäť

Oblasť činnosti 2: Podpora demokracie a občianskej participácie

 • Družobné partnerstvá miest
 • Siete miest
 • Projekty občianskej spoločnosti

3. Oprávnenosť

Prihlášky musia v plnom rozsahu spĺňať kritériá oprávnenosti spoločné pre všetky oblasti činnosti programu, ako je uvedené ďalej, ako aj konkrétne kritériá oprávnenosti uplatniteľné na každé opatrenia podrobne uvedené v programovej príručke. Žiadatelia (pojem žiadatelia sa týka žiadateľov a partnerov) musia byť buď verejnými orgánmi alebo neziskovými organizáciami s právnou subjektivitou.

Účastnícke krajiny

Žiadatelia musia sídliť v jednej z krajín, ktoré sa zúčastňujú na programe. Do projektov Európska pamäť a Družobné partnerstvá miest musí byť zapojený aspoň jeden členský štát EÚ a do projektov Siete miest a Občianska spoločnosť musia byť zapojené aspoň dva členské štáty.

Krajiny oprávnené na účasť v programe sú:

 • členské štáty Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.
 • Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko.

Pre britských žiadateľov: upozorňujeme, že kritériá oprávnenosti musia byť splnené počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo odíde z EÚ počas obdobia trvania grantu bez uzatvorenia dohody s EÚ, ktorou sa konkrétne pre britských žiadateľov zabezpečí pokračujúca oprávnenosť, poskytovanie financovania z EÚ bude zastavené (zatiaľ čo účasť bude pokračovať tam, kde to bude možné), alebo budú musieť z projektu odísť.

Potenciálne účastnícke krajiny

Program je potenciálne otvorený týmto kategóriám krajín za predpokladu, že podpísali medzinárodnú dohodu s Európskou komisiou o svojej účasti v programe Európa pre občanov:

 1. a) pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách, rozhodnutiach asociačnej rady alebo podobných dohodách,

krajiny EZVO, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o EHP v súlade s ustanoveniami tejto dohody. 3 Informácie o podpísaní medzinárodných dohôd týkajúcich sa účasti v programe „Európa pre občanov“ budú poskytnuté na tomto webovom sídle: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en.

4. Rozpočet a trvanie projektov

Realizácia tejto výzvy na predkladanie ponúk podlieha týmto podmienkam:

Dostupnosť pridelených rozpočtových prostriedkov stanovených v návrhu rozpočtu na rok 2018 po prijatí rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým orgánom alebo, ak sa rozpočet neprijme, stanovených v systéme dočasných dvanástin.

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov sa odhaduje na 16,3 milióna EUR:

 • Projekty Európska pamäť 3,7 milióna EUR
 • Družobné partnerstvá miest 4,6 milióna EUR
 • Siete miest 4,5 milióna EUR
 • Projekty občianskej spoločnosti 3,5 milióna EUR

Celkový rozpočet vyčlenený na výzvu na predkladanie návrhov, ako aj jeho prerozdelenie, je indikatívny a môže sa zmeniť podľa zmeny ročných pracovných programov Európa pre občanov. Vyzývame žiadateľov, aby pravidelne sledovali ročný pracovný program Európa pre občanov a jeho zmeny uverejnené tu s prihliadnutím na dostupný rozpočet pre každú akciu zahrnutú do výzvy.

Výšky poskytnutých grantov, ako aj trvanie projektov sa líšia podľa opatrení. Podrobnosti sú uvedené v programovej príručke Európa pre občanov.

5. Konečný termín na podávanie žiadostí

Všetky konečné termíny na podávanie žiadostí špecifikovaných ďalej sa končia o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

 • Projekty Európska pamäť 1. marca 2018
 • Družobné partnerstvá miest 1. marca 2018 a 3. septembra 2018
 • Siete miest 1. marca 2018 a 3. septembra 2018
 • Projekty občianskej spoločnosti 1. marca 2018

Obdobia oprávnenosti projektov sú podrobne uvedené v programovej príručke Európa pre občanov. Podrobné pokyny na podávanie žiadostí si pozrite v programovej príručke Európa pre občanov.

6. Oznámenie a uverejnenie výsledkov vyhodnotenia

Žiadatelia musia byť informovaní o výsledku postupu hodnotenie individuálne listom podpísaným schvaľujúcim úradníkom a zaslaným e-mailom – s potvrdením prijatia a prečítania –najneskôr štyri mesiace po konečnom termíne podávania žiadostí. Počas týchto štyroch mesiacov prebieha hodnotenie a výber žiadostí, po ktorých nasleduje prijatie rozhodnutia o grante. Až po dokončení týchto postupov budú zoznamy vybraných projektov uverejnené na tomto webovom sídle: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en.

7. Úplné informácie

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít možno nájsť v programovej príručke Európa pre občanov na tejto internetovej adrese.

Programová príručka Európa pre občanov predstavuje integrálnu súčasť tejto výzvy na predkladanie návrhov a podmienky účasti a financovania, ktoré sú v ňom uvedené, sa v plnom rozsahu vzťahujú na túto výzvu.

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť