Agentúra EACEA zverejnila správu o výsledkoch programu Európa pre občanov za rok 2018


Krátke zhrnutie tejto správy v slovenčine vám prinášame nižšie. Celé znenie v anglickom jazyku nájdete TU.

V roku 2018 bolo prijatých vyše 1 600 žiadostí z celej Európy. Podporených bolo 358 projektov. Slovensko patrí spolu s Talianskom a Maďarskom do prvej trojky krajín s najvyšším počtom podaných žiadostí o grant. V roku 2018 bolo podporených celkovo 36 slovenských projektov v celkovej výške vyše milión eur.

Až 60 % podporených projektov v roku 2018 sa venovalo debatám o budúcnosti EÚ a téme vzrastajúceho euroskepticizmu v Európe.


Vo výzve Európska pamäť bolo celkovo podporených 37 projektov. Celkovo bolo prijatých 357 žiadostí. Podporené boli aj 2 slovenské projekty.

V rámci tejto výzvy boli podporené napríklad aj tieto projekty:

 • Projekt 1918: Na konci vojny (z anglického the project 1918: At the end of a war), ktorý sa venoval dôsledkom prvej svetovej vojny v siedmich európskych krajinách (Nemecko)
 • Iniciatíva: hlas z minulosti (z anglického the initiative: the Voice from the Past), ktorý sa venoval spomienkam na obete totalitných režimov a podmienkam menšín v totalitných režimoch minulého storočia (Taliansko)
 • Rómska história: spomienky (z anglického the 2016 project: Roma History Remembrance project), ktorý sa zameral na zvyšovanie povedomia o rómskom holokauste (Lotyšsko)
 • Anatómia ostrakizmu (z anglického the project Anatomy of Ostracism), ktorý sa zaoberal skúmaním procesu dehumanizácie v európskej spoločnosti počas posledných 100 rokov (Fínsko)
 • Projekt 30 rokov po páde železnej opony (z anlického 30 years after the fall of the Iron Curtain) organizácie Post Bellum, ktorý sa venuje reflexiám totalitnej minulosti, ale aj vzostupu extrémnej pravice a populistických hnutí v súčasnej Európe (Slovensko)
 • Projekt Rok, ktorý zamiešal hru: Československu v roku 1968 a jeho úloha v Európe (z anglického A Game-Changing Year: Czechoslovakia in 1968 and Europe) Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Slovensko)

Vo výzve Družobné mestá bolo celkovo podporených až 255 projektov. Podporených bolo aj 33 slovenských projektov.

V rámci tejto výzvy boli podporené napríklad tieto projekty:

 • Cooltural partnership to strengthen the sense of belonging to the European Community, projekt, v rámci ktorého sa stretli občania z Poľska, Maďarska a Rumunska v poľskom meste Gmina Sosnowiec s cieľom zapojiť mladých ľudí, ale aj seniorov, ktorí predtým neboli veľmi aktívni v miestnom komunitnom živote, do debát a diskusií na rôzne témy o EÚ, kultúrnom dedičstve a pod.
 • MOVE – For a More Visible Europe, projekt, v rámci ktorého sa stretli občania z 25 miest a obcí z 10 európskych krajín v českej obci Březová. Pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari boli občania pozvaní diskutovať o medzinárodnej situácii a dôsledkoch Pražskej jari, ale aj o súčasných aktuálnych témach ako migrácia či o klimatických zmenách. Súčasťou projektu boli aj rôzne kultúrne podujatia.
 • Trstená 2018 – Budúcnosť pre Európu, slovenský projekt, v rámci ktorého sa stretli občania zo 4 európskych krajín v meste Trstená na Slovensku. Počas 3-dňového podujatia mali občania možnosť dozvedieť sa o možnostiach zapojenia do dobrovoľníctva na lokálnej a európskej úrovni cez Európsky zbor solidarity, o projektoch, ktoré boli podporené zo zdrojov EÚ, ktoré prispeli k fyzickej zmene prostredia alebo podporili komunitný a sociálny život v obci, či zúčastniť sa na rôznych iných workshopoch, diskusiách a kultúrnych podujatiach.

Zoznam všetkých 33 podporených projektov zo Slovenska za rok 2018 nájdete TU.


Vo výzve Siete medzi mestami bolo celkovo podporených 35 projektov. V rámci tejto výzvy nebol v roku 2018 podporený ani jeden slovenský projekt.

Príklad projektu z výzvy Siete medzi mestami, ktorý získal podporu v roku 2018:

 • Building Actions of Guidance Services for Youth Employment Network, švédsky projekt, v rámci ktorého sa spojilo 6 organizácií z 5 európskych krajín. Spolu sa na projekte zúčastnilo viac ako 350 účastníkov, ktorí mali možnosť dozvedieť sa a diskutovať o témach nezamestnanosti mladých ľudí a ich postavení na trhu práce či o situácii na európskom trhu práce pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva či migrantov.

Vo výzve Projekty občianskej spoločnosti bolo celkovo podporených 31 projektov. Podporený bol 1 slovenský projekt.

Mnohé z podporených projektov využívalo nové inovatívne metódy ako napríklad video debaty, webináre, video-blogy, crowdsourcing a pod. , cez ktoré sa snažili do projektu zapojiť čo najväčší počet občanov.

Príklady podporených projektov z výzvy Projekty občianskej spoločnosti, ktoré získali grant v roku 2018:

 • European Citizens Crowdsourcing, slovinský projekt, ktorý sa venoval téme crowdsourcingu ako nástroju elektronickej demokracie, ktorý umožňuje občanom zapojiť sa do procesu tvorby rozhodnutí. V rámci projektu sa stretlo až 430 účastníkov (experti na digitálnu demokraciu, aktivisti, politológovia, študenti a pod.), ktorí si vymenili skúsenosti v oblasti občianskej participácie v procese rozhodovacích procesov vo viacerých európskych krajinách.
 • Lampedusa Berlin, Travel Journal, taliansky projekt, ktorý sa venoval historickej paralele medzi pádom železnej opony a súčasnou migráciou z krajín Stredomoria a Blízkeho východu. Súčasťou projektu boli konferencie, premietania filmov, výmeny dobrých skúseností a rôzne diskusie či debaty, v rámci ktorých mali participanti možnosť diskutovať s utečencami.
 • EP Elections and Beyond: Active participation of EU citizens at all levels, slovenský projekt organizácie GLOBSEC, ktorého cieľom je aktívne zapájanie ľudí, predovšetkým mladých ľudí do rozhodovacieho procesu na úrovni EÚ. V rámci projektu sa realizujú fókusové skupiny, verejné debaty v rôznych krajinách, zbieranie názorov, analýza dát či tvorba odporúčaní a návrhov pre tvorcov politík EÚ.

Zoznam všetkých podporených slovenských projektov nájdete TU.

Odkazy na webové stránky niektorých podporených projektov:

 

Charakteristiky projektov, ktoré získali grant z programu:

 • projekty, ktoré zahŕňali viacero medzinárodných partnerov, a tiež také, ktoré zahŕňali viacero typov organizácií (organizácie občianskej spoločnosti, výskumné ústavy, miestne orgány atď.);
 • projekty, ktoré dokázali zvýrazniť európsky rozmer projektu nad lokálnym (napríklad širokým geografickým dosahom projektu a pod.);
 • projekty, ktoré sa zamerali na mladú generáciu;
 • vo výzve Európska pamäť uspeli také projekty, ktoré vedeli prepojiť témy z minulosti so súčasnou situáciou (napríklad sa venovali téme rasizmu, genocídy a rôznym formám netolerancie počas totalitných režimov, ale zároveň sa zamerali aj na formy netolerancie v súčasnej Európe a pod.).

 

Štatistiky za rok 2018

Počet prijatých žiadostí do EACEA: 1 638

Počet prijatých žiadostí v rámci opatrenia Družobné mestá: 674

Počet prijatých žiadostí v rámci opatrenia Európska pamäť: 357

Počet prijatých žiadostí v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti: 353

Počet prijatých žiadostí v rámci opatrenia Siete medzi mestami: 254


Počet podporených žiadostí: 358

Počet podporených žiadostí v rámci opatrenia Družobné mestá: 255

Počet podporených žiadostí v rámci opatrenia Európska pamäť: 37

Počet podporených žiadostí v rámci opatrenia Siete medzi mestami: 35

Počet podporených žiadostí v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti: 31


Počet prijatých slovenských žiadostí: 191

Počet prijatých slovenských žiadostí v rámci opatrenia Družobné mestá: 146

Počet prijatých slovenských žiadostí v rámci opatrenia Európska pamäť: 17

Počet prijatých slovenských žiadostí v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti: 10

Počet prijatých slovenských žiadostí v rámci opatrenia Siete medzi mestami: 12


Počet podporených slovenských žiadostí: 36

Počet podporených slovenských žiadostí v rámci opatrenia Družobné mestá: 33

Počet podporených slovenských žiadostí v rámci opatrenia Európska pamäť: 2

Počet podporených slovenských žiadostí v rámci opatrenia Projekty občianskej spoločnosti: 1

Počet podporených slovenských žiadostí v rámci opatrenia Siete medzi mestami: 0


Počet prijatých slovenských žiadostí v období rokov 2014 – 2018: 1 275

Počet podporených slovenských projektov v období rokov 2014 – 2018: 207 (REM: 5, TT: 193, NT: 6, CIV: 3). 

 

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť