EKB navštevuje prebiehajúce projekty (Projekty občianskej spoločnosti)


12. septembra 2019 sme navštívili organizáciu GLOBSEC a pozreli sme sa, ako prebieha realizácia projektu EUact, ktorý bol podporený programom Európa pre občanov v marcovej uzávierke 2018. Išlo už o druhé tzv. Transnational Reflection Group meeting, stretnutie 26 pozvaných účastníkov z rôznych krajín EÚ. Podujatie otvorila jedna z koordinátoriek projektu Zuzana Podracká, následne Kinga Brudzinska prezentovala zhrnutie doterajších aktivít a výsledkov projektu EUact. Nižšie vám prinášame zhrnutie tejto prezentácie v slovenčine. 

  

Myšlienka projektu EUact – EP Elections and Beyond vznikla na základe opakovanej veľmi nízkej účasti voličov na Slovensku v eurovoľbách. Globsec sa v prvej fáze tohto projektu snažil zistiť príčiny nízkej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu a zozbierať názory mladých ľudí na fungovanie a súčasný stav Európskej únie. Do projektu boli prizvaní aj partneri z iných krajín, konkrétne išlo o organizáciu z Nemecka Das Progressive Zentrum, nadáciu Slavyani Foundation z Bulharska a univerzitu Higher School of International Relations and Social Communication z Poľska.

V úplnom začiatku sa realizovali viaceré fókusové skupiny na Slovensku a v partnerských krajinách v Nemecku, Poľsku a Bulharsku. Každá z partnerských organizácií uskutočnila vo svojej krajine dve takéto fókusové skupiny s približne 10 účastníkmi vo veku od 18 do 30 rokov. Na základe získaných kvalitatívnych dát bola zostavená publikácia Young People, EU Citizenship and Activism

Kľúčovým zistením tejto publikácie je, že názory mladých ľudí z Nemecka na Európsku úniu sa dosť výrazne odlišovali od názorov mladých ľudí v ostatných troch krajinách. Pre mladých ľudí zo Slovenska, Poľska a Bulharska znamená EÚ predovšetkým ekonomický projekt s materiálnymi benefitmi, akými sú primárne kohézne a štrukturálne fondy, zvyšovanie životnej úrovne v jednotlivých členských krajinách a pod. Pre mladých ľudí v Nemecku je EÚ primárne politickým projektom. 

Ďalšími aktivitami projektu boli verejné debaty vo všetkých projektových krajinách, ktorých hlavným cieľom bolo diskutovať s mladými ľuďmi, prečo je dôležité zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu. Verejné debaty sa uskutočnili v BerlíneSofii, Lubline a v Bratislave na pôde Ekonomickej univerzity. 

Zuzana Podracká potom predstavila priebeh a výstupy prvého Transnational Reflection Group meeting, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2018. V minulom roku boli účastníci rozdelení do fókusových skupín, v rámci ktorých prezentovali svoj postoj a svoje odporúčania, pričom sa diskutovalo v rámci týchto piatich tematických okruhov: 

  • vzdelávanie a príležitosti pre mladých, 
  • migrácia, vnútorná a vonkajšia bezpečnosť, 
  • životné prostredie a udžateľnosť, 
  • zamestnanosť, sociálne veci a inklúzia, 
  • EÚ ako globálny hráč. 

Podrobný opis priebehu stretnutia spolu s odporúčaniami mladých lídrov z minuloročného stretnutia si môžete pozrieť TU

Ešte predtým, ako sa účastníci stretnutia rozdelili do tematických pracovných skupín, sa uskutočnila krátka diskusia s vedúcou tímu ekonomických analýz Zastúpenia EK na Slovensku Líviou Vašákovou a zvolenou poslankyňou Európskeho parlamentu Miriam Lexmann. Po vytvorení tematických pracovných skupín účastníci diskutovali na tieto témy: vzdelávanie, udržateľnosť, bezpečnosť, sociálne a ekonomické záležitosti a úloha EÚ vo svete. 

Druhý deň stretnutia (13. septembra 2019) sa začal panelovou diskusiou, ktorú viedla zástupkyňa riaditeľa pre výskum v GLOBSEC-u Alena Kudzko so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Františkom Ružičkom a s riaditeľom európskeho programu Medzinárodného republikánskeho inštitútu Thibaultom Muzerguesom.

Následne boli účastníci znovu rozdelení do skupín, v rámci ktorých mali za úlohu naformulovať odporúčania európskym a národným zákonodarcom a tiež podnikateľskému a občianskemu sektoru. 

Podrobný opis priebehu stretnutia spolu s odporúčaniami mladých lídrov zo stretnutia si môžete pozrieť na oficiálnej webovej stránke projektu

Späť na zoznam

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť