Komunitárne programy sú nástrojom Európskej únie (3. pilier), ktorý slúži k prehlbovaniu spolupráce a riešeniu spoločných problémov členských krajín EÚ v oblasti konkrétnych politík EÚ. Tieto programy sú viacročné a sú financované priamo z rozpočtu EÚ.

Zodpovednosť za realizáciu komunitárnych programov nesie vo väčšine prípadov Európska Komisia. Len pri vybraných programoch (programy s nepriamym centralizovaným riadením alebo programy so zdieľaným riadením) je časť zodpovednosti prenesená aj na vnútroštátne orgány.

Okrem Európy pre občanov existujú nasledovné programy:

1. Oblasť : Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport

Názov programu: Erasmus +

Erasmus+ je nový program Európskej únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020.


Program Erasmus+ nahrádza pôvodné programy EÚ:

  • Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius a Grundtvig)
  • Mládež v akcii
  • programy medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a bilaterálne programy a pribudol Šport ako nová aktivita v rámci programu.

Viac informácií

Akcie programu Erasmus+ sú rozdelené na decentralizované a centralizované.
Decentralizované akcie sú riadené Národnými agentúrami v každej účastníckej krajine programu. Centralizované akcie sú riadené Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli (EACEA). Pre záujemcov o spoluprácu s krajinami mimo EÚ a ostatnými krajinami programu (tzv. partnerské krajiny) existujú v každej národnej agentúre kontaktné body (International Contact Points) a v partnerských krajinách sú vytvorené Národné kancelárie Erasmus+ (National Erasmus+ Offices).

Erasmus+ je otvorený širokému spektru organizácií vo všetkých odvetviach sektoroch vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Akékoľvek slovenské verejné, súkromné alebo neziskové organizácie, aktívne zapojené v týchto oblastiach, môžu požiadať o finančné prostriedky z programu za podmienok zverejnených v príslušnej Výzve na podanie žiadostí.

2. Oblasť: Kultúra

Názov programu: Kreatívna Európa (Creative Europe)

Program na podporu európskych kultúrnych sektorov a kreatívneho priemyslu. Zabezpečuje a propaguje európsku kultúrnu a jazykovú diverzitu a podporuje európske kultúrne bohatstvo. Zahŕňa v sebe podprogramy Kultúra a MEDIA.

Podprogramy:

Kultúra

Program podporuje divadelné a vizuálne umenie a kultúrne dedičstvo, medzinárodnú spoluprácu v oblasti kultúry, medzinárodné kultúrne aktivity, ako napríklad výstavy, výmeny a festivaly.

MEDIA

Prostredníctvom programu MEDIA sa financuje filmový a audiovizuálny sektor, udeľujú sa granty filmovým producentom, podporuje sa vzdelávanie v tejto oblasti, propagácia tvorby či filmové festivaly.

Viac informácií

3. Oblasť : Zamestnanosť a sociálna politika

Názov programu: Program zamestnanosti a sociálnej inovácie (programme for Employment and Social Innovation- EaSI)

Cieľom programu je podporovať zamestnanosť, sociálnu politiku a pracovnú mobilitu v celej EÚ. EaSI spája tri programy EÚ, ktoré sa v rokoch 2007 – 2013 riadili osobitne:

PROGRESS

Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity, ktorý podporoval rozvoj a koordináciu politiky EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia, sociálnej ochrany, pracovných podmienok, nediskriminácie a rodovej rovnosti.

Viac informácií

EURES (Európske služby zamestnanosti)

EURES je sieť spolupráce medzi Európskou komisiou a verejnými službami zamestnanosti členských štátov, ktorá podporuje mobilitu pracovníkov.

Viac informácií

• nástroj mikrofinancovania PROGRESS

Jeho cieľom je zvyšovať dostupnosť mikroúverov pre jednotlivcov, ktorí si zakladajú alebo rozvíjajú malý alebo stredný podnik.

Viac informácií

4. Oblasť : Podnikanie a priemysel

Názov programu: Program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikovCOSME

Program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov v EÚ, na podporu podnikateľskej kultúry a podporu zakladania a rastu MSP. Cieľom programu je zvýšiť prístup malých a stredných podnikov k finančným zdrojom, podporovať podnikateľov a ich internacionalizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Program zabäzpečuje nadväznosť už prijatých iniciatív a opatrení v rámci programu pre podnikanie a inovácie (Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP), akou je Enterprise Europe Network (Európska sieť podnikov), v nadväznosti na výsledky a získané poznatky.

Viac informácií

5. Oblasť : Veda, výskum, inovácie a energetika

Názov programu: Horizon 2020

Horizon 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT)

Program je založený na troch pilieroch:

- Excelentná veda (Európska rada pre výskum, budúce a vznikajúce technológie, granty Marie Sklodowska-Curie pre mladých výskumných pracovníkov...)

- Vedúce postavenie priemyslu (inovácie v SME, IKT, nanotechnológie, robotika, biotechnológie...)

- Spoločenské výzvy (zdravie, poľnohospodárstvo, námorníctvo a bioekonómia, energetika, doprava, boj proti zmene klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín...)

Súčasťou programu je tiež podpora výskumného a vzdelávacieho programu spoločenstva EURATOM v oblasti jadrovej energie a bezpečnosti.

Viac informácií

6. Oblasť : Životné prostredie

Názov programu: LIFE

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie. Všeobecným cieľom programu je prispievať k implementácii, aktualizácii a rozvoju environmentálnej politiky a právnych predpisov prostredníctvom spolufinancovania pilotných a demonštračných projektov s pridanou hodnotou pre celú EÚ.

LIFE má dva podprogramy:

• Podprogram Životné prostredie má tri prioritné oblasti:

a) „životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov“;

b) „príroda a biodiverzita“;

c) „správa a informovanie v oblasti životného prostredia“.

• Podprogram Ochrana klímy má tri prioritné oblasti:

a) „zmierňovanie zmeny klímy“;

b) „adaptácia na zmenu klímy“;

c) „správa a informovanie v oblasti klímy“.

Viac informácií

7. Oblasť : Zdravotníctvo

Názov programu: Zdravie pre rast (Health for Growth)

Program je tretím viacročným programom EÚ v oblasti zdravia. Poskytuje pomoc a podporu členským štátom s cieľom zaviesť reformy potrebné na zabezpečenie inovačných a udržateľných systémov zdravotnej starostlivosti, zlepšiť prístup občanov ku kvalitnejšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti, podporovať zdravie občanov a predchádzať ochoreniam a ochrániť európskych občanov pred cezhraničnými ohrozeniami.

Viac informácií

Zoznam všetkých komunitárnych programov podľa oblastí nájdete tu.

Zdroj: http://www.bratislavaregion.eu/

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť