Často kladené otázky

V prípade kontroly/auditu je príjemca dotácie povinný dať Agentúre EACEA príp. Komisii k dispozícii všetky originály dokladov, najmä účtovníctva a daňovej evidencie, alebo vo výnimočných a odôvodnených prípadoch overené kópie originálnych dokumentov týkajúcich sa projektu. Tieto dokumenty musia byť uchované na dobu piatich rokov odo dňa, keď došlo k poslednej platbe paušálnej sadzby.

Áno, okrem časti C4"Short description of the project"- "Krátky popis projektu", ktorú je potrebné vyplniť v anglickom, francúzskom alebo nemeckom jazyku.
Kvôli urýchleniu administrácie žiadostí však odporúčame podľa možností použiť anglický, francúzsky alebo nemecký jazyk v celej žiadosti.

Jedno mesto (t. j. mesto zastupované svojím úradom, partnerským výborom alebo neziskovou organizáciou) môže získať iba jeden grant v danom roku a opatrení. 
Organizácia občianskej spoločnosti môže teoreticky získať neobmedzený počet grantov v jednom roku - musí však ísť o podporu striktne oddelených projetov.

Žiadajúca organizácia musí v čase uzávierky grantových žiadostí fungovať minimálne 1 rok (je potrebné to doložiť dokladom o registrácii)

Firmy žiadať nemôžu - len organizácie neziskového charakteru (MVO, školy, múzeá, náboženské spolky, športové organizácie, odborové organizácie) a mestá a obce.

Za dôkaz partnerstva sa pokladá samotný fakt, že mestá spolu vstupujú do projektu vrámci programu Európa pre občanov. Žiaden osobitný dokument potvrdzujúci družbu teda potrebný nie je.

Za uznateľných žiadateľov alebo partnerov sa považujú: a/ mestá a obce prípadne ich partnerské výbory alebo siete, b/ miestne/regionálne orgány na ďalších úrovniach, c/ federácie/združenia miestnych orgánov. d/ neziskové organizácie zastupujúce miestne orgány. Tieto potrebujú preukázať, že konajú v záujme mesta/obce alebo jedného/viacerých miestnych orgánov. Vo všeobecnosti platí, že preukázanie konania (potvrdenie) v záujme miestneho orgánu alebo samotného mesta/obce je požadované iba od žiadateľa. Ale, v určitých prípadoch, Agenúra EACEA môže požadovať toto preukázanie (potvrdenie) taktiež od partnerov.

K príprave žiadostí

Tu nejde o žiadosti za posledné 3 roky ale o programy EU, do ktorých ste posielali žiadosť o podporu na tento konkrétny projekt. Ide o zamedzenie dvojitého financovania z grantov EÚ: v prípade, že budú Vášmu projektu schválené peniaze z viacerých  podporných programov EÚ, budete sa musieť rozhodnúť  len pre jeden nich.

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť