O Európskom kontaktnom bode


 

Európsky kontaktný bod Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete kancelárií, ktoré sú zriadené v štátoch zúčastňujúcich sa na programe Európa pre občanov.

Úlohy:

 • propagácia programu Európa pre občanov na Slovensku
 • konzultácie so slovenskými žiadateľmi pri príprave projektov
 • pomoc pri príprave žiadostí o grantovú podporu z programu Európa pre občanov
 • pomoc pri hľadaní partnerov prostredníctvom siete európskych kontaktných bodov v krajinách participujúcich na programe Európa pre občanov - ponuky partnerstva
 • organizácia informačných podujatí (semináre, workshopy, konferencie) - podujatia


POZOR: Úlohou EKB nie je vypracovávanie projektov pre žiadateľov, ani vypĺňanie formulárov a ich odosielanie do Brusselu. Následný proces selekcie a evaluácie jednotlivých projektov má na starosti bruselská Výkonná agentúra

  Prečo tu sme?

  Predošlá vláda si vo svojom programovom vyhlásení stanovila za jednu z priorít vytvorenie podmienok pre efektívnejšie využitie finančných prostriedkov pre kultúrne a občianske aktivity prostredníctvom štrukturálnych fondov a komunitárnych programov EÚ.

  Ako jedno z opatrení napĺňajúcich túto prioritu zabezpečila, v súčinnosti s orgánmi Európskej komisie, zriadenie Európskeho kontaktného bodu ako národného koordinačného a implementačného orgánu programu Európa pre občanov s aktuálnym sídlom v Národnom osvetovom centre v Bratislave.

  form

  Postup predkladania žiadostí

  Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

  Zobraziť