Európa pre občanov


 

Nariadením Rady EÚ č. 390/2014 zo 14. apríla 2014 sa ustanovil program Európa pre občanov na obdobie rokov 2014-2020 s cieľom, aby sa 500 miliónov obyvateľov Únie čoraz viac zapájalo do jej rozvoja. Pre program bol na obdobie rokov 2014-2020 pridelený rozpočet vo výške 187 718 000 eur.

Európa pre občanov predstavuje grantový program Európskej únie, ktorého cieľom je podporovať aktívne občianstvo a spoločné hodnoty Únie. Program financuje iniciatívy na podporu európskej pamäti a občianskej participácie na európskej úrovni.

Miestne a regionálne orgány, mimovládne organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Slovenská republika získala možnosť zapojiť sa do programu Európa pre občanov automaticky svojím vstupom do Európskej únie v roku 2004.

Štruktúra programu:

Program sa realizuje v dvoch oblastiach:

Oblasť 1: Európska pamäť

 • v rámci oblasti 1 sa otvára 1 výzva: Európska pamäť

Oblasť 2: Podpora demokracie a občianskej participácie

 • v rámci oblasti 2 sa otvárajú 3 výzvy:
  • Družobné mestá,
  • Siete medzi mestami,
  • Projekty občianskej spoločnosti.

Ciele programu:

Všetky projekty musia byť v súlade so všeobecnými a špecifickými cieľmi programu.

Všeobecné ciele programu sú:

 • Prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii, jej histórii a rozmanitosti.
 • posilňovať inštitúciu občianstva k Európskej únii a zlepšovať podmienky pre demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ.

Špecifické ciele programu sú:

 • Zvyšovať povedomie o spoločnej európskej pamäti, histórii a hodnotách tak, aby sa sledoval hlavný cieľ EÚ, ktorým je presadzovať mier, jeho hodnoty a všeobecné blaho občanov EÚ a to podnecovaním debát, reflexií a rozvojom sietí.
 • Podporovať demokratickú a občiansku participáciu občanov EÚ rozvíjaním chápania procesu tvorby politík na úrovni EÚ a podporovaním príležitostí pre spoločenskú a medzi-kultúrnu výmenu a dobrovoľníctvo na úrovni EÚ.

 Oprávnené krajiny:

Program je otvorený pre žiadateľov/partnerov z nasledujúcich krajín:

 • všetky členské štáty EÚ,
 • Srbsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo.

Oprávnené subjekty:

Grantový program Európa pre občanov je určený pre:

 • miestnu a regionálnu územnú samosprávu (mestá, obce, kraje),
 • mimovládne neziskové organizácie,
 • občianske združenia,
 • think tanky,
 • vedecké a vzdelávacie inštitúcie či múzeá.

Kritériá oprávnenosti sú presne špecifikované pre každú výzvu osobitne.

Tri úrovne zodpovednosti za program:

Za riadenie programu je zodpovedná Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo Spravodlivosť a spotrebitelia (DG JUST).

Za implementáciu programu (posudzovanie žiadostí, rozdeľovanie grantov a supervíziu projektových aktivít  zodpovedá Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) sídliaca v Bruseli.

Členské štáty a iné účastnícke krajiny majú konzultačnú úlohu formou kontaktných bodov.

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť