Európa pre občanov


 

Miestne a regionálne orgány, mimovládne organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Slovenská republika sa zapojila do programu Európa pre občanov v roku 2004 vstupom do Európskej únie.

Hlavné ciele programu sú:

  • Prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii, jej histórii a rozmanitosti.
  • posilňovať inštitúciu občianstva k Európskej únii a zlepšovať podmienky pre demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ.

Špecifické ciele programu sú:

  • Zvyšovať povedomie o spoločnej európskej pamäti, histórii a hodnotách tak, aby sa sledoval hlavný cieľ EÚ, ktorým je presadzovať mier, jeho hodnoty a všeobecné blaho občanov EÚ a to podnecovaním debát, reflexií a rozvojom sietí.
  • Podporovať demokratickú a občiansku participáciu občanov EÚ rozvíjaním chápania procesu tvorby politík na úrovni EÚ a podporovaním príležitostí pre spoločenskú a medzi-kultúrnu výmenu a dobrovoľníctvo na úrovni EÚ.

 

Tri úrovne zodpovednosti za program:

Za riadenie programu je zodpovedná Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre vnútorné záležitosti a migráciu (DG HOME).

Za implementáciu programu (posudzovanie žiadostí, rozdeľovanie grantov a supervíziu projektových aktivít  zodpovedá Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) sídliaca v Bruseli.

Členské štáty a iné účastnícke krajiny majú konzultačnú úlohu formou kontaktných bodov.

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť