Podpora demokracie a občianska participácia


 

V rámci tejto oblasti sa podporia činnosti, ktoré zahŕňajú občiansku účasť v najširšom zmysle s osobitným zameraním sa na činnosti priamo spojené s politikami Únie s cieľom konkrétne sa spolupodieľať na procese tvorby politiky Únie v oblastiach týkajúcich sa cieľov programu. To možno dosiahnuť na všetkých stupňoch a so všetkými inštitucionálnymi účastníkmi diskusií a patria sem hlavne: činnosti súvisiace s vytváraním agendy, podpora počas prípravnej fázy a rokovanie o návrhoch politiky, poskytovanie spätnej väzby v súvislosti s realizáciou príslušných iniciatív. Očakáva sa tiež, že vo financovaných činnostiach sa budú využívať štrukturálne metódy, aby sa zabezpečil ich stály účinok. Oblasť tiež zahŕňa projekty a iniciatívy, ktorými sa rozvíjajú možnosti vzájomného porozumenia, medzikultúrneho vzdelávania, solidarity, spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na úrovni Únie.

VIAC INFO: 

  Opatrenie 2.1 – Družobné mestá

  (Projektový grant)

  Opatrenie 2.2 – Siete medzi mestami

  (Projektový grant)

  Opatrenie 2.3 – Projekty občianskej spoločnosti

  (Projektový grant)

  form

  Postup predkladania žiadostí

  Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

  Zobraziť