Prevádzkové granty pre roky 2014 - 2020


 

Hlavným cieľom štrukturálnej podpory alebo prevádzkových grantov je podporiť organizácie s európskym dosahom, ktoré prostredníctvom svojich každodenných a pravideľných aktivít prispievajú k napĺňaniu cieľov programu Európa pre občanov, ktorými sú:

  • zvyšovanie povedomia o spoločnej európskej pamäti (Oblasť 1)
  • posilňovanie demokratickej a občianskej participácie (Oblasť 2)

V programovom období 2014 - 2020 boli zverejnené dve výzvy na predkladanie žiadostí o prevádzkové granty pre mimovládne organizácie sledujúce záujmy programu Európa pre občanov (obe výzvy boli ukončené):

          

        •  20. decembra 2013  a 18. októbra 2017

                      

Ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o prevádzkové granty očakávame v duhej polovici roku 2020

PRE KOHO SÚ URČENÉ?

Prevádzkové granty programu Európa pre občanov sú určené výlučne mimovládnym neziskovým organizáciám existujúcim v deň podania žiadosti minimálne 4 roky. Ide o tieto typy organizácií:

1/ organizácie občianskej spoločnosti zamerané na európske pamätné udalosti

  • organizácie venujúce sa totalitným režimom (nacizmus, holokaust, fašizmus, stalinizmus, komunizmus a i.) a pripomínajúce si obete ich zločinov;
  • organizácie zameriavajúce sa na určujúce momenty a kľúčové body v nedávnej európskej histórii;
  • organizácie zamerané na spoločné hodnoty prostredníctvom uchovávania spomienok na európske osobnosti.

Žiadajúca organizáca musí mať svojich členov alebo aktivity v minimálne 12 oprávnených krajinách.

2/ organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace na európskej úrovni

  • organizácie venujúce sa otázkam demokratickej a občianskej participácie na úrovni Únie.

Žadateľ musí mať svojich členov alebo aktivity v minimálne 12 krajinách.

3/ európske organizáce pre výskum verejnej politiky (tzv. think-tanky)

  • think-tanky sústreďujúce sa najmä na ciele a priority programu Európa pre občanov.

4/ celoeurópske platformy

  • musia ako celok pokrývať 28 členských štátov.

Podpora je garantovaná vo forme rámcového partnerstva na 3 roky 2018 - 2020, pričom musí byť udelená na základe reakcie na túto výzvu.

PRED TÝM NEŽ POŽIADATE...

Nevyhnutná je registrácia žiadateľa, na základe ktorej mu bude pridelený účastnícky identifikačný kód, tzv. PIC (z anglického Participant Identificaton Code). Bez neho nie je možné vygenerovať elektronický formulár žiadateľa.

Registrovať sa môžete na Účastníckom portáli http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html, prostredníctvom ktorého budú manažované všetký právne a finančné informácie týkajúce sa žiadateľov a grantistov.

Elektronický formulár žiadateľa aktuálny pre túto výzvu je prístupný od 1. 9. 2017 na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

AKÉ DOKUMENTY MUSÍTE ODOVZDAŤ?

1/ Relevantný elektronický formulár žiadosti si vytvoríte od 1. septembra 2017 na základe prideleného PIC na stránke https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/. Žiadosti podané poštou, faxom, e-mailom nebudú akceptované.

2/ Rozpočtový formulár, ktorý prikladáte k elektronickej žiadosti. Vzor rozpočtového formulára nájdete tu.

3/ Podpísané čestné vyhlásenie (Declaration of Honour), ktoré sa tiež prikladá k vyplnenej elektronickej žiadosti.

4/ Vyplnený formulár pre právne subjekty, ktorého relevantnú verziu vo všetkých národných jazykoch EÚ nájdete TU. Tiež sa prikladá k elektronickej žiadosti.

5/ Vyplnený formulár finančnej identifikácie, ktorý sa taktiež prikladá k vyplnenej elektronickej žiadosti.

PRÍLOHY, KTORÉ VÁM POMôŽU

Balíček pre žiadateľov (stránka EACEA, v anglickom jazyku) tu.

Oficiálna výzva na predkladanie žiadostí o prevádzkové granty v slovenskom jazyku.

Podrobné informácie o postupe pri príprave žiadostí o štrukturálnu podporu/prevádzkové granty nájdete v Programovej príručke pre štrukturálnu podporu 2018 - 2020 (v anglickom jazyku).

Poznámka: Po posúdení žiadosti si v prípade potreby Výkonná Agentúra EACEA ďalšie dokumenty vyžiada priamo od žiadateľov.

KONTAKT NA VÝKONNÚ AGENTÚRU EACEA:

EACEA - Unit C1 Europe for Citizens

Avenue du Bourget, 1 (SPA2 03/89)
B-1049 Brussels - Belgium
Fax:+32 2 296 23 89

https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

email: EACEA-C1-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť