Príklady úspešných projektov


 

Podporiť aktívne európske občianstvo a spoločné hodnoty Európskej únie bolo hlavným cieľom komunitárneho programu Európa pre občanov, ktorého prvé programové obdobie prebehlo v rokoch 2007-2013.

Za sedem rokov svojej existencie poskytol program občanom Európskej únie veľké množstvo príležitostí, aby sa mohli zapojiť do tisícov projektov. Každý rok sa približne tisícke rozličných organizácií z vyše 30 účastníckych krajín programu prideľovali granty na podporu ich činností a projektov. Miestne a regionálne orgány aj neziskové organizácie mohli získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru. Slovensko sa aktívne zapájalo do vyhlásených grantových kôl a patrilo ku krajinám s najväčším počtom žiadateľov.

Program Európa pre občanov rokom 2013 nekončí. Prechádza do ďalšieho programového obdobia, ktoré sa bude realizovať v rokoch 2014 – 2020. Zámerom naďalej zostáva posilňovať európske občianstvo a spoločnú európsku históriu, väčší dôraz sa však bude kláť na politický kontext programu a to v podobe každoročne vyhlásených programových priorít.

Prinášame Vám ako inšpiráciu do nového programového obdobia pár príkladov úspešných slovenských projektov zrealizovaných v období rokov 2007 až 2013.

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť