Programové obdobie 2007 - 2013


 

Z programu Európa pre občanov získalo v období rokov 2007 až 2013 podporu spolu 195 slovenských projektov v celkovej výške 4 376 651 EUR. Z tejto sumy 69 % financií putovalo na podporu 170 projektov v rámci Akcie 1, Opatrenia 1.1: Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest.

Pozn.: Štatistiky zahŕňajú len projekty a finančné prostriedky získané žiadateľmi.

form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť