Programové obdobie 2007 - 2013


 

Projekt: Stretnutie občanov partnerských miest z Nemecka, ČR, Talianska, Poľska a SR (žiadateľ – Mesto Bojnice)

Projekt bol ocenený Golden Star Award 2007 ako jeden z najlepších projektov programu Európa pre občanov.


 • Cieľ projektu: Stretnutie bolo v poradí už tretím stretnutím občanov partnerských miest v Bojniciach, ktoré mesto zorganizovalo za pomoci prostriedkov EU od roku 2005.  Rok 2007 bol Európskou komisiou vyhlásený Rokom rovnosti príležitostí, čo  bolo dobrým východiskom pre občianske diskusie širokého spektra ľudí na zaujímavé témy.
 • Trvanie projektu: 3. október 2007 - 8. október 2007
 • Aktivity projektu: V rámci stretnutia sa uskutočnil rôzne typy aktivít – prezentácia zúčastnených miest, workshopy (témy: mladí ľudia a EÚ, stratégia partnerstiev, občania EÚ a ochrana životného prostredia), diskusné fórum s euro-poslankyňou Annou Záborskou, pracovné aktivity na základnej škole, ale aj návštevy občanov partnerských miest v bojnických rodinách, kde absolvovali tradičný rodinný obed a popoludňajší program. Súčasťou programu bola aj spoločná púť na Bojnickú kalváriu a kultúrno-spoločenské podujatia.
 • Počet účastníkov a cieľová skupina: Účasť občanov mesta Bojnice sa pohybovala v priemere 200 – 300 účastníkov na jednotlivé aktivity. Zahraničná účasť bola 190 hostí rôznych vekových skupín.
 • Čím bol projekt výnimočný/úspešný: Program projektu bol špeciálne zostavený pre jednotlivé vekové, prípadne záujmové skupiny v členení: A – deti do 14 rokov vrátane, B – mládež 15 – 17 rokov vrátane, C – mládež 18 – 25 rokov vrátane, D – ostatní účastníci stretnutia. Program obsahoval mimoriadne aktuálne témy a na dva wokshopy prijala pozvanie poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská, čo bolo nesmierne príťažlivé nielen pre účastníkov z partnerských miest ale aj pre občanov mesta Bojnice.

Prevádzkový grant (žiadateľ – Občianska sieť strednej a východnej Európy - CEECN)

 • Poslanie organizácie je podporovať občiansku participáciu v strednej a východnej Európe a vytvárať príležitosti na vzájomné obohacovanie sa a výmenu skúseností pre občianske iniciatívy z tohto regiónu. Medzi základné ciele patrí zvyšovať povedomie verejnosti o potenciáli a dosahu občianskych iniciatív, posilňovať zručnosti a kapacity občanov tak, aby mohli efektívnejšie participovať na lokálnom ako aj národnom rozvoji a podporovať spoločné aktivity občianskych iniciatív.
 • Trvanie prevádzkového grantu: roky 2011 a 2012
 • Aktivity organizácie: Štúdia o občianskej participácii – poskytuje praktickú analýzu o občianskej participácii na miestnej úrovni v strednej a východnej ale tiež v západnej Európe. Ponúka vyhodnotenie charakteristík občianskej participácie, identifikáciu jej prekážok a príležitostí a zahŕňa príklady dobrej praxe občianskej participácie na lokálnej úrovni.
  Univerzita občianskej participácie  pre vyše 50 účastníkov z celej Európy poskytla úvodný tréning ohľadne jedného z kľúčových aspektov štúdie a to rozdielu medzi rôznymi formami komunitných intervencií, medzi ktoré patria služby, advokácia, komunitný rozvoj, komunitné organizovanie a iné.
  Týždeň občianskej participácie – počas ktorého členské organizácie Občianskej siete pripravili aktivity prezentujúce a podporujúce aktívnu účasť občanov vo veciach verejných. Tie zahŕňali verejné stretnutia a diskusie, výstavy, školské akcie, prezentácie publikácií a rôzne dobrovoľnícke akcie.
  Podpora práce komunitných organizátorov v piatich organizáciách zo štyroch krajín a to z Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska.  Každá z týchto organizácií mohla vďaka podpore z programu Európa pre občanov pracovať na niekoľkých kampaniach so zapojením od 100 do 1 000 občanov.
  e-Participácia  uskutočnili sa dva malé projekty. Prvý sa týkal vytvorenia portálu na podporu Týždňa občianskej participácie v Maďarsku a druhým bol on-line prieskum medzi členmi Občianskej siete ohľadne ich potreby a záujmu o e-participatívne aktivity.
 • Zapojení účastníci a cieľová skupina: Občianska sieť má 21 členských organizácií z 9 krajín EÚ. V spolupráci s Combined European Bureau for Social Development (CEBSD), ktorí majú členov v ďalších 7 európskych krajinách, aktivity zasiahli až 16 členských štátov EÚ. Všetky členské organizácie pracujú priamo s veľkým počtom občanov a buď priamo alebo nepriamo aj so zástupcami miestnej samosprávy a štátnej správy.
 • Čím sú aktivity organizácie výnimočné/úspešné: Podpora EÚ z programu Európa pre občanov zabezpečila udržateľnosť aktivít, ktoré tvoria základ práce s občanmi v procese budovanie občianskej spoločnosti.

Projekt: Posilnenie dobrovoľníctva (žiadateľ – Vidiecka asociácia mládeže, Stará Ľubovňa)

 • Cieľ projektu: výmena skúseností týkajúcich sa dobrovoľníctva, inovácia činností dobrovoľníckych organizácií, šírenie informácií o dobrovoľníctve a aplikácia dobrých príkladov do praxe.
 • Trvanie projektu: 1. august 2011 - 31. december 2012
 • Aktivity projektu: Boli uskutočnené dve podujatia – konferencia „Dobrovoľníctvo na druhú“ (september 2011, Stará Ľubovňa) a seminár „Dobrovoľníctvo na druhú“ (máj 2012, Nowy Sacz, PL). Obe podujatia boli zamerané na networking medzi zapojenými organizáciami z viacerých krajín, výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe. V rámci konferencie sa tiež uskutočnila verejná prezentácia dobrovoľníctva prostredníctvom živých kníh v Starej Ľubovni, na ktorej ex-dobrovoľníci odpovedali na otázky verejnosti. Plánuje sa vydanie metodického DVD ako pracovať s dobrovoľníkmi a brožúry o dobrovoľníctve.
 • Počet účastníkov a cieľová skupina: Priamo zapojených účastníkov medzinárodnej konferencie a seminára bolo 94 (predstavitelia partnerských organizácií, mládežnícki pracovníci a ex-dobrovoľníci). Ďalšou cieľovou skupinou sú účastníci verejných živých kníh a všetci ľudia, ktorí sa stretnú s DVD alebo brožúrou Dobrovoľníctvo na druhú.
 • Čím je projekt výnimočný/úspešný: Podarilo sa zozbierať množstvo dobrých nápadov, príkladov z praxe, spojiť sily a ľudí a posilniť tak myšlienku dobrovoľníctva. Vďaka projektu sa pre dobrovoľníctvo nadchlo nemálo ľudí v každom veku.

Projekt: Spomienky v nás (žiadateľ – Mesto Piešťany)

 • Cieľ projektu: pripomenúť si tragickú históriu Holokaustu.
 • Trvanie projektu: 11.september 2011 - 9. september 2012
 • Aktivity projektu: Projekt bol rozdelený na 3 aktivity: 1. exkurzia žiakov z 9. Základnej školy v Piešťanoch v Osvienčime a Birkenau v Poľsku, 2. podujatie - pietna spomienka na obete Holokaustu na pamätníku v Piešťanoch spojená s vystúpením členov židovskej náboženskej obce v Piešťanoch pre žiakov základných škôl a vernisáž fotografií z Osvienčimu. 3. aktivita sa uskutočnila 9.9.2012, kedy mesto Piešťany zorganizovalo medzinárodnú konferenciu o Holokauste pre žiakov nielen z Piešťan ale aj z Českej republiky a Poľska.
 • Počet účastníkov a cieľová skupina: žiaci základných škôl z 3 krajín, vyše 400 účastníkov.
 • Čím bol projekt výnimočný/úspešný: vďaka dôležitosti pripomínať mladšej generácii dôsledky tragického osudu židovského národa.

Projekt: Sila svedectva (žiadateľ – Ústav pamäti národa, Bratislava)

 • Cieľ projektu: šírenie informácií o totalitných režimoch na území Slovenska formou svedectiev pamätníkov v písomnej i audiovizuálnej podobe širokému spektru čitateľov a poslucháčov. Hlavným cieľom publikácie Sila svedectva je živou, pútavou, populárno-náučnou formou priblížiť kľúčové momenty slovenských dejín 20. storočia mladej slovenskej, ale aj európskej verejnosti a poskytnúť ju nielen školám ako podporný výučbový materiál, ale aj knižniciam a ďalším verejným inštitúciám.
 • Trvanie projektu: 1. december 2011 – 30. september 2012
 • Aktivity projektu: V rámci projektu bolo nakrútených 40 výpovedí  ľudí, ktorí boli utláčaní počas fašistickej alebo komunistickej éry (forma orálnej histórie). Z týchto videozáznamov boli spracované biografické profily jednotlivých svedkov, ktoré budú zverejnené na internetových stránkach (www.upn.gov.sk, www.memoryofnation.eu). Taktiež bola vydaná anglicko-slovenská publikácia Sila svedectva, kde sú životné svedectvá kategorizované podľa jednotlivých období, pričom každá kapitola obsahuje aj odbornú historickú štúdiu, ktorá prístupnou formou predstavuje príslušné obdobie čitateľovi. Ku každej publikácii je pripojené DVD s prepracovanými zostrihmi výpovedí respondentov.
 • Počet účastníkov a cieľová skupina: široká verejnosť, predovšetkým mladá generácia – študenti základných, stredných a vysokých škôl.
 • Čím bol projekt výnimočný/úspešný: Projekt významnou mierou prispieva k informovanosti verejnosti a zachovaniu audiovizuálnych svedectiev ako kultúrneho dedičstva aj pre nastupúce generácie. Vďaka projektu tiež prenasledovaní občania prežívajú zadosťučinenie za krivdy, ktoré im fašistický či komunistický režim spôsobil.

Projekt: Zabudnuté príbehy (žiadateľ – Človek v ohrození, Bratislava)

Záber z filmu ÚPN "Ako som mal začať 3. svetovú vojnu"

 • Cieľ projektu: prostredníctvom dokumentárnych filmov a následných diskusií zvýšiť povedomie širokej verejnosti, najmä študentov základných a stredných škôl, o osudoch bežných ľudí, ktorí boli počas socializmu kvôli svojim názorom odsúdení na dlhoročné tresty vo väzení alebo v pracovných táboroch.
 • Trvanie projektu: 1. február 2012 – 31. január 2013
 • Aktivity projektu: Študenti základných a stredných škôl dostávajú o živote v totalite často krát nepresné a nostalgiou ovplyvnené informácie. Preto sa projekt Zabudnuté príbehy snaží pomocou premietania dokumentárnych filmov a následných diskusií s pamätníkmi a odborníkmi sprostredkovať príbehy bežných ľudí, ktorí kvôli svojim názorom skončili vo väzení alebo v pracovných táboroch. Okrem DVD so 4 dokumentárnymi filmami z produkcie UPN bola vytvorená aj metodická príručka, ktorá nadväzuje na témy filmov a rozvíja ich. Širokej verejnosti je v rámci festivalu Jeden svet určená séria filmov reflektujúcich nedávnu minulosť či už na Slovensku alebo v iných krajinách strednej a východnej Európy. Festival bude v Bratislave prebiehať v decembri a danej téme bude venovaná samostatná filmová sekcia s približne 5 dokumentárnymi filmami.
 • Počet účastníkov a cieľová skupina: široká verejnosť (na festivale Jeden svet sa očakáva návštevnosť na dané filmy cca 3000 divákov), študenti základných a stredných škôl (v prvej polovici projektu sa do projektu zapojilo 55 škôl).
 • Čím je projekt výnimočný/úspešný: Za prvý mesiac distribúcie filmov a metodických príručiek sa do projektu prihlásilo viac škôl, než bolo plánované za celé trvanie projektu. Spätná väzba pedagógov je veľmi pozitívna. Učitelia sú vďační za jedinečnú príležitosť obohatiť vyučovanie  dokumentárnymi filmami a diskusiami.

   


   

  Stiahnite si brožúru Európa pre občanov 2007 - 2013, Úspešné slovenské projekty, kde nájdete prierez projektmi podporenými v rokoch 2007 - 2013 z programu Európa pre občanov. (.pdf, SJ) (.pdf, AJ)

  form

  Postup predkladania žiadostí

  Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

  Zobraziť