Projekty občianskej spoločnosti


 

Toto opatrenie podporuje projekty, ktoré sa zameriavajú na zapájanie občanov do aktivít, ktoré priamo súvisia s politikami EÚ a cieľmi programu .Tieto projekty spájajú občanov z rôznych vrstiev pri činnostiach, ktoré sú priamo spojené s politikami Únie, s cieľom umožniť im aktívne sa spolupodieľať na procese tvorby politík Únie v oblastiach týkajúcich sa cieľov programu. Projekty v rámci tohto opatrenia by mali spočívať v podnecovaní a organizovaní úvah, diskusií alebo iných činností spojených s témami viacročných priorít programu a navrhnúť praktické riešenia, ku ktorým možno dospieť prostredníctvom spolupráce alebo koordinácie na európskej úrovni a zabezpečiť konkrétne prepojenie s procesom tvorby politík Únie.

Uzávierky pre rok 2019:

1. september 2019 (začiatok projektu by sa mal uskutočniť medzi 1. marec 2020 až 31. august 2020)

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

  • mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie, kultúrne alebo vedecké inštitúcie, v projetkoch môžu byť obsiahnuté aj samosprávy(nie však ako žiadajúce organizácie)

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať organizácie/inštitúcie minimálne z troch účastníckych krajín, z ktorých minimálne dve sú členskými krajinami EÚ.

Maximálna výška grantu: 150 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

Užitočné publikácie:

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť