Siete medzi mestami


 

Obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, môžu mať záujem o vytvorenie siete medzi mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce. Vytváranie sietí medzi partnerskými obcami/mestami na témy spoločného záujmu je dôležitým prostriedkom umožňujúcim kvalifikované diskusie a výmenu osvedčených postupov. Partnerstvo je pevný zväzok, ktorý spája obce. Z tohto dôvodu by sa mal potenciál sietí tvorený radom partnerských zväzkov medzi mestami využiť na rozvoj tematickej a dlhodobej spolupráce medzi mestami. Európska komisia podporuje rozvoj takýchto sietí, ktoré sú dôležité na zabezpečenie štruktúrovanej, intenzívnej a mnohostrannej spolupráce, čím prispievajú k maximalizácii vplyvu programu.

V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.

Od projektov Sietí medzi mestami sa ďalej očakáva:

• spájanie širokej škály činností týkajúcich sa tém spoločného záujmu, ktorými sa budú účastníci zaoberať v kontexte cieľov alebo ročných priorít programu;

• definovanie cieľových skupín, ktorých sa zvolené témy osobitne týkajú, a ktoré zahŕňajú členov spoločenstva aktívnych v danej oblasti (t. j. odborníkov, miestne združenia, občanov a skupiny občanov, ktorých sa téma priamo týka atď.);

• fungovanie ako základ pre budúce iniciatívy a akcie medzi zapojenými mestami v súvislosti s otázkami, ktorými sa zaoberajú, alebo prípadne ďalšími otázkami spoločného záujmu.

  Uzávierky pre rok 2019:

  1. marec 2019 (začiatok medzi 1. september 2019 až 28. február 2020)

  1. september 2019 (začiatok medzi 1. marec 2020 až 31. august 2020)

  Ďalšie informácie:

  Kto môže žiadať?

  • mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia, všetky úrovne samosprávy, samosprávne združenia a mimovládne organizácie reprezentujúce samosprávy

  Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

  Maximálna výška grantu: 150 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

  Maximálna dĺžka tvania projetku: 24 mesiacov (2 kalendárne roky)

  Užitočné publikácie:

  Form

  Postup predkladania žiadostí

  Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

  Zobraziť