Siete medzi mestami


 

Obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, môžu mať záujem o vytvorenie siete medzi mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce.

Vytváranie sietí medzi partnerskými obcami/mestami na témy spoločného záujmu je dôležitým prostriedkom umožňujúcim kvalifikované diskusie a výmenu osvedčených postupov. Partnerstvo je pevný zväzok, ktorý spája obce. Z tohto dôvodu by sa mal potenciál sietí tvorený radom partnerských zväzkov medzi mestami využiť na rozvoj tematickej a dlhodobej spolupráce medzi mestami. 

Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade s každoročne určenými prioritami programu.

Prioritné témy:

1. Diskusie o budúcnosti Európy a ako čeliť euroskepticizmu,

2. Podpora solidarity v časoch krízy,

3. Posilňovanie medzikultúrneho dialógu a vzájomného porozumenia ako nástroja znižovania stigmatizácie imigrantov a menšín.

Od projektov Sietí medzi mestami sa ďalej očakáva:

 • spájanie širokej škály činností týkajúcich sa tém spoločného záujmu, ktorými sa budú účastníci zaoberať v kontexte cieľov alebo viacročných priorít programu,
 • vymedzenie cieľových skupín, ktorých sa zvolené témy osobitne týkajú, a ktoré zahŕňajú členov spoločenstva aktívnych v danej oblasti (t.j. expertov, miestne združenia, občanov a skupiny občanov, ktorých sa téma priamo týka, atď.),
 • mobilizovanie občanov v celej Európe: do projektu by malo byť zapojených minimálne 30% pozvaných účastníkov. "Pozvaní účastníci" sú medzinárodní účastníci vyslaní oprávnenými partnermi,
 • fungovanie ako základ pre budúce iniciatívy a akcie medzi zapojenými mestami v súvislosti s otázkami, ktorými sa zaoberajú, alebo prípadne ďalšími otázkami spoločného záujmu.

Uzávierky:

3. marec 2020 o 17:00 hod (SEČ)

1. september 2020 o 17:00 hod (SEČ)

Ďalšie informácie:

Kto môže žiadať?

 • mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia, všetky úrovne samosprávy, samosprávne združenia a mimovládne organizácie reprezentujúce samosprávy

Koľko má mať projekt partnerov?

 • Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ

Maximálna výška grantu: 150 000€

Maximálna dĺžka tvania projetku: 24 mesiacov (2 kalendárne roky)

 

Príklad úspešného projektu nájdete TU.

  Užitočné publikácie:

  form

  Postup predkladania žiadostí

  Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

  Zobraziť