Hlavným cieľom štrukturálnej podpory/prevádzkových grantov v Akcii 2 je podporiť organizácie s európskym dosahom, ktoré prostredníctvom svojich každodenných a pravideľných aktivít prispievajú k posilňovaniu demokratickej a občianskej participácie občanov Únie.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace na európskej úrovni: Zastrešujúce organizácie, siete a ďalšie organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa snažia motivovať k demokratickej a občianskej účasti občanov na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na občiansku angažovanosť na úrovni Únie.
  • európske organizácie pre výskum verejnej politiky (think-tanky): Tieto organizácie poskytujú prepojenie medzi výskumom a procesom tvorby politiky na európskej úrovni. Pomáhajú riešiť problémy a uľahčujú vzájomnú komunikáciu medzi vedcami, intelektuálmi a rozhodovacími orgánmi. Táto výzva sa zameriava na think-tanky, ktoré sa sústreďujú najmä na ciele a priority programu Európa pre občanov, pričom ich činnosti prekračujú hranice bežného výskumu a nie sú určené výlučne pre skupiny odborníkov.
  • celoeurópske platformy: Charakteristickou črtou takýchto platforiem je, že ich členovia sami predstavujú zastrešujúce organizácie (platformy) na európskej úrovni. Takéto celoeurópske platformy zastupujú veľmi veľký počet európskych občanov a zastrešujú širokú škálu oblastí politiky.

Podpora je garantovaná vo forme rámcového partnerstva na 3 roky, teda od roku 2014 do 2017. V súlade s týmito rámcovými partnerstvami sa budú ročné prevádzkové granty udeľovať každý rok a to vo forme dotácií.

Uzávierky pre roky 2018 - 2020:

najbližšia bude 18. októbra 2017.

Pozrite si Praktický prehľad pre žiadateľov.

Podrobné informácie v anglickom jazyku nájdete tu.

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť