Hlavným cieľom štrukturálnej podpory/prevádzkových grantov v Akcii 1 je podporiť organizácie s európskym dosahom, ktoré prostredníctvom svojich každodenných a pravideľných aktivít prispievajú k zvyšovaniu povedomia o spoločnej európskej pamäti.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • organizáce občianskej spoločnosti zamerané na európske pamätné udalosti, ktorými sú:

Organizácie venujúce sa činnostiam, ktoré sa zamýšľajú nad príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy (najmä, nie však výlučne, nacizmom, ktorý viedol k holokaustu; fašizmom; stalinizmom a komunistickými totalitnými režimami) a pripomínajú si obete ich zločinov.

Organizácie, ktorých činnosti sa týkajú iných určujúcich momentov a kľúčových bodov v nedávnej európskej histórii.

Organizácie zamerané na spoločné hodnoty EÚ, ako je napríklad zvyšovanie občianskeho povedomia o dôležitosti udržiavania a propagovania demokratických hodnôt v Európe, a to prostredníctvom uchovávania spomienky na európske osobnosti, akými sú napríklad zakladatelia európskeho projektu a ďalšie osobnosti, ktoré v neskorších fázach vo výraznej miere prispeli k budovaniu Európy.

  • európske organizácie pre výskum verejnej politky (think-tanky), ktorými sú:

Organizácie poskytujúce prepojenie medzi výskumom a procesom tvorby politiky na európskej úrovni. Pomáhajú riešiť problémy a uľahčujú vzájomnú komunikáciu medzi vedcami, intelektuálmi a rozhodovacími orgánmi. Táto výzva sa zameriava na think-tanky, ktoré sa sústreďujú najmä na ciele a priority programu Európa pre občanov, pričom ich činnosti prekračujú hranice bežného výskumu a nie sú určené výlučne pre skupiny odborníkov.

Podpora je garantovaná vo forme rámcového partnerstva na 3 roky, teda od roku 2018 do 2020. V súlade s týmito rámcovými partnerstvami sa budú ročné prevádzkové granty udeľovať každý rok a to vo forme dotácií.

Uzávierky pre roky 2014 - 2017:

najbližšia bude 18. októbra 2017.

 

Pozrite si Praktický prehľad pre žiadateľov.

Podrobné informácie v anglickom jazyku nájdete tu.

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť